Obuke medijatora

Akreditovani smo od strane Ministarstva pravde za sprovođenje osnovne obuke u cilju osposobljavanja posrednika, kao i specijalizovanih obuka u cilju kontinuiranog usavršavanja posrednika.

Uslovi za sticanje licence

Medijator, odnosno posrednik, je ovlašćeno lice za vođenje postupka medijacije.

Lice koje želi da se bavi medijacijom-posredovanjem (postane licencirani medijator) mora da ispuni sledeće uslove:

1. Da je završilo osnovnu obuku za posrednika kod privrednog subjekta koji ima važeću dozvolu za obavljanje obuke za posrednika-medijatora izdatu od strane Ministarstva pravde R.Srbije (dokazuje uverenjem o završenoj osnovnoj obuci)

2. Da je poslovno sposobno (dokazuje Uverenjem da se ne nalazi pod starateljstvom, odnosno u evidenciji štićenika, koju izdaje Gradski zavod za socijalni rad u mestu prebivališta lica na koje se uverenje odnosi)

3. Da je državljanin R. Srbije (dokazuje uverenjem o državljanstvu)

4. Da ima visoku stručnu spremu od minimum 180 ESPB ( dokazuje fotokopijom diplome o stečenom visokom obrazovanju overenu pred nadležnim organom)

5. Da nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova posredovanja (dokazuje izvodom iz kaznene evidencije MUP RS).

Lice koje ispunjava gore navedene uslove, podnosi Ministrstvu pravde zahtev za izdavanje dozvole za posredovanje (licence) i upis u Registar posrednika.

Po sticanju dozvole za posredovanje, medijator je u obavezi da se kontinuirano usavršava pohađanjem specijalizovanih obuka.

Specijalizovane obuke su jedan od preduslova za produžetak dozvole za posredovanje (licence) jer predstvaljaju dokaz o kontinuiranom usavršavanju. U skladu sa članom 38. stav 3. Zakona o posredovanju u rešavanju sporova („Sl. glasnik RS“, br. 55/2014) dozvola za posredovanje izdaje se prvi put sa rokom važenja od tri godine, a prilikom obnavljanja izdaje se na rok od pet godina.

Nacionalni centar za posredovanje u rešavanju sporova ima važeću dozvolu za sprovođenje osnovne obuke i specijalizovanih obuka za posrednika-medijatora izdatu od strane Ministarsva pravde R.Srbije.

Osnovna obuka za medijatora

Program osnovne obuke posrednika sprovodi se u pet radnih dana.

U toku jednog radnog dana obuka traje pet školskih časova od po 45 minuta.

Program obuke za posrednike realizuje se na osnovu Pravilnika o Programu osnovne obuke za posrednika, donetog od strane Ministrstva pravde na osnovu člana 44. Zakona o posredovanju u rešavanju sporova (Sg.RS.br.55/14).

Obuka se sprovodi u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu, kao i ONLINE.

Cena obuke: 30.000 RSD

Po uspešnom završetku osnovne obuke, polaznici stiču Uverenje o završenoj osnovnoj obuci za posrednika, koje je jedan od preduslova za izdavanje dozvole za posredovanje (licence) i upis u Registar posrednika.

Specijalizovane obuke za medijatora

Program specijalizovane obuke posrednika sprovodi se u jedan-šest radnih dana zavisno od oblasti.

U toku jednog radnog dana obuka traje pet školskih časova od po 45 minuta.

1 školski čas predstavlja 1 čas stručnog usavršavanja.

Specijalizovane obuke se sprovode u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu, kao i ONLINE.

Specijalizovane obuke za posrednika realizuju se na osnovu predhodno pribavljenog Resenja Ministarstva pravde R. Srbije kojim se obuka akredituje.

Po uspešnom završetku specijalzovane obuke, polaznici stiču Uverenje o završenoj specijalzovanoj obuci za posrednika iz odredjenje oblasti.

Specijalizovane obuke su jedan od preduslova za produžetak dozvole za posredovanje (licence) jer predstvaljaju dokaz o kontinuiranom usavršavanju. U skladu sa članom 38. stav 3. Zakona o posredovanju u rešavanju sporova („Sl. glasnik RS“, br. 55/2014) dozvola za posredovanje izdaje se prvi put sa rokom važenja od tri godine, a prilikom obnavljanja izdaje se na rok od pet godina.

Član 38. Zakona o posredovanju u rešavanju sporova propisuje da posrednik (medijator) za obnavljanje dozvole za posredovanje mora da ispunjava pored opštih uslova za obavljanje posredovanja i posebne uslove, ističemo način dokazivanja posebnih uslova:

1. dokazi o najmanje deset časova stručnog usavršavanja za svaku godinu važenja dozvole računajući od datuma izdavanja dozvole

2. dokaz o pet posredovanja za vreme važenja dozvole za posredovanje, bez obzira na to u kom periodu važenja dozvole su posredovanja izvršena

Vrste specijalizovanih obuka koje sprovodimo:

TRAJANJE PROGRAMA
Ukupno trajanje programa je 15 časova (15x45min).
Vremenski period: dva (2) radna dana

BROJ SATI STRUČNOG USAVRŠAVANJA KOJI SE STIČE:
Uspešnim završetkom obuke polaznici stiču 15 sati stručnog usavršavanja

PREDAVAČ:
Ass. MSc Stefan Milojević, Mast. ekon., Mast. inž. saobr.  
 
USLOVI ZA UPIS POLAZNIKA
Polaznici moraju imati završenu osnovnu obuku za posrednike u rešavanju sporova kod državnog organa ili organizacije ili pravnog lica kome je izdata dozvola za sprovođenje obuke za posrednike od strane Ministarstva pravde R. Srbije.

SVRHA PROGRAMA
Program “Posrednik kao registrovani subjekt privrednog poslovanja“ namenjen je posrednicima u rešavanju sporova koji žele da se upoznaju sa osnovnim pozitivnim propisima koji regulišu obavljanje delatnosti posrednika u rešavanju sporova, naročito imajući u vidu da se delatnost posredovanja u rešavanju sporova može obavljati isključivo u formi preduzetnika.

Ovaj specijalizovani program polaznicima omogućava adekvatno razumevanje i primenu važećeg Zakona o privredim društvima, Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, Zakona o posredovanju u rešavanju sporova, Zakona o radu, Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Pravilnika o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju, Uredbe o klasifikaciji delatnosti i drugih pozitivnih propisa relevantnih za regularno obavljanje delatnosti posrednika u rešavanju sporova s aspekta pravnog i ekonomskog okvira.

CILJ PROGRAMA
Sticanje, usavršavanje, razvoj i održavanje kompetencija u funkciji efikasne primene znanja i veština za primenu regulative.

KOTIZACIJA
Cena obuke: 20.000rsd. Kotizaciju je moguće platiti na rate. 
 
Zašto ova obuka?
– Saznaćete kako da započnete i na koji zakonski način da obavljate privrednu delatnost
– Upoznaćete se sa osnovnim pojmovima o pravnim subjektima i pravnim aktima od značaja za posrednika;
– Upoznaćete se sa svom regulativom koja utiče na obavljanje vaše privredne delatnosti
– Upoznaćete se sa postupkom registracije kod APR-a, kao i radnjama nakon registracije koje posrednik
preduzima (poslovanje, poreske obaveze, obavezno socijalno osiguranje, radno angažovana lica, lična primanja,
poslovanje s inostranstvom i dr.);
– Upoznaćete se sa javim bazama (apr, croso, e-porezi, lpa, e-id, e-uprava, e-zdravlje, poreska uprava, e-katastar,
centralna evidencija ograničenja prava i dr.);
– Upoznaćete se sa finansijskom operativom ( fakturisanje, obavezne evidencije, poslovne knjige, elektronsko
plaćanje, kvalifikovano elektronsko potpisivanje);
– Upoznaćete se sa postupakom inspekcijskog nadzora nad radom posrednika;
– Upoznaćete se sa aktivnim subvencijama u cilju samozapošljavnja;
– Upoznaćete se sa elektronskim poslovnjem i pružanjem usluga na daljinu (on-line);
– Upoznaćete se sa pravnim i etičkim normama nastupa u javnosti
– Po uspešnom završetku specijalzovane obuke, polaznici stiču Uverenje o završenoj specijalzovanoj obuci za posrednika iz odredjenje oblasti. Specijalzovanje obuke su jedan od preduslova za produžetak dozvole za posredovanje (licence) jer predstvaljaju dokaz o kontinuiranom usavršavanju.

TRAJANJE PROGRAMA (U SATIMA)


Ukupno trajanje programa je 10 sati.
Vremenski period: Dva (2) radna dana

Broj sati stručnog usavršavanja: 10


– PREDAVAČI
1. Darko Todorović, Dipl. ekon.
2. Ass. MSc Stefan Milojević, Mast. ekon., Mast. inž. saobr.

– SVRHA PROGRAMA
Program “Mikroekspresije i njihova primena u procesima medijacije – napredna komunikacijska veština” je namenjen medijatorima koji žele da otkriju nove i efikasne alate i metode za unapređenje sopstvenih veština vođenja procesa medijacije. Ovaj specijalizovani program polaznicima omogućava adekvatno razumevanje unuverzalnih facijalnih ekspresija i njihovu upotrebu u konverzaciji u cilju ostvarivanja ciljeva medijacije.

– CILJ PROGRAMA
Sticanje, usavršavanje, razvoj i održavanje kompetencija u efikasnoj primeni znanja i veština u procesima medijacije.

– USLOVI ZA UPIS POLAZNIKA
Polaznici moraju imati završenu osnovnu obuku za medijatore kod državnog organa ili organizacije ili pravnog lica kome je izdata dozvola za sprovođenje obuke za posrednike od strane Ministarstva pravde R. Srbije.

– KOTIZACIJA

Cena obuke: 20.000rsd

– TRAJANJE PROGRAMA (U SATIMA)
Ukupno trajanje programa je 10 sati.
Vremenski period: Dva (2) radna dana

Broj sati stručnog usavršavanja: 10

– PREDAVAČI
1. MSc Mirjana Gomilanović
2. Ass. MSc Stefan Milojević, Mast. ekon., Mast. inž. saobr.

– SVRHA PROGRAMA
Program ” Koučing veštine i njihova primena u procesima medijacije – napredna komunikacijska veština ” je namenjen medijatorima koji žele da otkriju nove i efikasne alate i metode za unapređenje sopstvenih veština vođenja procesa medijacije. Ovaj specijalizovani program polaznicima omogućava adekvatno razumevanje ključnih poruka koje strane u medijaciji šalju i na osnovu toga, naprednim tehnikama komunikacije, vode proces ka rešenju, prevaziđu zastoje i konflikte i upravljaju ishodima.

– CILJ PROGRAMA
Sticanje, usavršavanje, razvoj i održavanje kompetencija u efikasnoj primeni znanja i veština u procesima medijacije.

– USLOVI ZA UPIS POLAZNIKA
Polaznici moraju imati završenu osnovnu obuku za medijatore kod državnog organa ili organizacije ili pravnog lica kome je izdata dozvola za sprovođenje obuke za posrednike od strane Ministarstva pravde R. Srbije.

– KOTIZACIJA

Cena obuke: 20.000rsd

– TRAJANJE PROGRAMA (U SATIMA)
Ukupno trajanje programa je 10 sati.
Vremenski period: Dva (2) radna dana

Broj sati stručnog usavršavanja: 10

– PREDAVAČI
1. Darko Todorović, Dipl. ekon.
2. Ass. MSc Stefan Milojević, Mast. ekon., Mast. inž. saobr.

– SVRHA PROGRAMA
Program “Nerverbalna komunikacija u procesima medijacije – napredna komunikacijska veština ” je namenjen onima koji žele da otkriju nove i efikasne alate i metode za unapređenje sopstvenih veština vođenja procesa medijacije. Ovaj specijalistički program polaznicima omogućava adekvatno razumevanje „neizrečenog“ i shvatanje potreba „osoba preko puta“ uz brže, kvalitetnije i uspešnije uspostavljanje cilja medijabilnog procesa.

– CILJ PROGRAMA
Sticanje, usavršavanje, razvoj i održavanje kompetencija u efikasnoj primeni znanja i veština u procesima medijacije.

– USLOVI ZA UPIS POLAZNIKA
Polaznici moraju imati završenu osnovnu obuku za medijatore kod državnog organa ili organizacije ili pravnog lica kome je izdata dozvola za sprovođenje obuke za posrednike od strane Ministarstva pravde R. Srbije.
– KOTIZACIJA

Cena obuke: 20.000rsd

– TRAJANJE PROGRAMA (U SATIMA)
Ukupno trajanje programa je 10 sati.
Vremenski period: Dva (2) radna dana

Broj sati stručnog usavršavanja: 10

– PREDAVAČI
1. Darko Todorović, Dipl. ekon.
2. Ass. MSc Stefan Milojević, Mast. ekon., Mast. inž. saobr.

– SVRHA PROGRAMA
Program “Komunikacija usmerena na razumevanje potreba i izražavanje empatije u procesima medijacije – napredna komunikacijska veština” je namenjen onima koji žele da ostvare najefikasnije rezultate u procesima medijacije kroz prilagođavanje i razumevanje komunikacijskih stilova učesnika u medijaciji. Ovaj specijalistički program polaznicima omogućava brže ostvarivanje adekvatnih rezultata, smanjenje verovatnoće otvaranja i proširivanja konflikata, kao i efektivnije i produktivnije razumevanje ciljeva strana u medijaciji.

– CILJ PROGRAMA
Sticanje, usavršavanje, razvoj i održavanje kompetencija u efikasnoj primeni znanja i veština u procesima medijacije.

– USLOVI ZA UPIS POLAZNIKA
Polaznici moraju imati završenu osnovnu obuku za medijatore kod državnog organa ili organizacije ili pravnog lica kome je izdata dozvola za sprovođenje obuke za posrednike od strane Ministarstva pravde R. Srbije.

– KOTIZACIJA
Cena obuke: 20.000rsd

– TRAJANJE PROGRAMA (U SATIMA)
Ukupno trajanje programa je 10 sati.
Vremenski period: Dva (2) radna dana

Broj sati stručnog usavršavanja: 10

– PREDAVAČI
1. Tamara Bradić, master psiholog i psihoterapeut jungijanske orijentacije u treningu.
2. Ljiljana Dobrić, zamenik javnog tužioca, u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

– SVRHA PROGRAMA

– CILJ PROGRAMA

Sticanje stručnog znanja i iskustva u slučajevima vršnjačkog nasilja, a sve radi obavljanja što uspešnijeg posredovanja u navedenim sporovima, te s tim u vezi i upoznavanje sa zakonskim propisima koji regulišu napred navedenu materiju.

– USLOVI ZA UPIS POLAZNIKA
Polaznici moraju imati završenu osnovnu obuku za medijatore kod državnog organa ili organizacije ili pravnog lica kome je izdata dozvola za sprovođenje obuke za posrednike od strane Ministarstva pravde R. Srbije.

– KOTIZACIJA

Cena obuke: 20.000rsd

– TRAJANJE PROGRAMA (U SATIMA)
Ukupno trajanje programa je 10 sati.
Vremenski period: Dva (2) radna dana
Broj sati stručnog usavršavanja: 10

– PREDAVAČI
1. Tamara Bradić, master psiholog i psihoterapeut jungijanske orijentacije u treningu.
2. Ljiljana Dobrić, zamenik javnog tužioca, u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

– SVRHA PROGRAMA
– CILJ PROGRAMA

Sticanje stručnog znanja i iskustva u slučajevima vršnjačkog nasilja, a sve radi obavljanja što uspešnijeg posredovanja u navedenim sporovima, te s tim u vezi i upoznavanje sa zakonskim propisima koji regulišu napred navedenu materiju.

– USLOVI ZA UPIS POLAZNIKA
Polaznici moraju imati završenu osnovnu obuku za medijatore kod državnog organa ili organizacije ili pravnog lica kome je izdata dozvola za sprovođenje obuke za posrednike od strane Ministarstva pravde R. Srbije.

– KOTIZACIJA
Cena obuke: 20.000rsd